Mẫu tờ khai đăng ký quyền liên quan và hướng dẫn ghi thông tin

 
MẪU TỜ KHAI ĐĂNG KÝ QUYỀN LIÊN QUAN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------
TỜ KHAI ĐĂNG KÝ QUYỀN LIÊN QUAN
KÍNH GỬI: CỤC BẢN QUYỀN TÁC GIẢ
 
1. Người nộp tờ khai đăng ký
Họ và tên/Tên tổ chức: ……………………………………………….............….………….
Là: (1)…………………………………………………………………….........…………….
Sinh ngày: ………….tháng………..năm………………………………….........…………...
Số CMND/Hộ chiếu……………cấp ngày….....tháng….....năm…......tại……….....……….
Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: ……………………………………........………...
Cấp ngày:……tháng……..năm……………….tại………………………….......…………..
Quốc tịch:……………………………………………………………………........………....
Địa chỉ:……………………………………………………………………........…………....
Số điện thoại:…………………Fax:………….Email:…………………........……………....
Nộp đơn đăng ký quyền liên quan cho:……………………………………........…………...
2. Chương trình đăng ký
Tên cuộc biểu diễn/Bản ghi âm, ghi hình/Chương trình phát sóng: (2)….......……………...
Loại hình: (3)…………………………………………………………….......……………...
Công bố/chưa công bố: (4)………………………………………………......……………...
Ngày hoàn thành tác phẩm:......................................................................................
Hình thức công bố :……………………………………………….…..….……..…………..
Nơi công bố: Tỉnh/Thành phố:…………………………Nước:………………......………...
Nội dung chính của Cuộc biểu diễn/Bản ghi âm, ghi hình/Chương trình phát sóng: (5)
…….……………………………………………………………………………....………..
…………………..…………………………………………………………….…….............
3. Người biểu diễn/Nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình/Tổ chức phát sóng: (6)
Họ và tên/Tên tổ chức:………………………………………………………..……......…....
Sinh ngày:……………..tháng………..năm……………………………………….......….....
Số CMND/Hộ chiếu……………cấp ngày…......tháng…......năm….......tại…….......…........
Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:………………………………………........……....
Cấp ngày……..tháng……..năm……………………tại……………………….......………...
Quốc tịch:…………………………………………………………………….......……….....
Địa chỉ:……………………………………………………………………….......……….....
Số điện thoại:…………………..Fax:…………….Email:…………………….......………...
4. Chủ sở hữu quyền liên quan: (7)
Họ và tên/Tên tổ chức:……………………………………………………….….......….…...
Sinh ngày:……tháng…….năm………………………………………………….......….…...
Số CMND/Hộ chiếu…………….cấp ngày…..tháng….năm………tại………........………..
Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:……………………………………….......….…...
Cấp ngày……...tháng………năm……..tại………………………………….…......…….....
Quốc tịch:………………………………………………………………………......…….....
Địa chỉ:………………………………………………………………………......……….....
Số điện thoại:…………….Fax:…………Email:…………………………......………….....
Cơ sở phát sinh sở hữu quyền:………………………………………......……….…….…...
Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật. Nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

……………, ngày……tháng…….năm…….
Người nộp tờ khai (8)           
 
 
 
 
 
 
Hướng dẫn ghi thông tin tại tờ khai đăng ký quyền liên quan
 - Tờ khai phải được làm bằng tiếng Việt và do chính tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan hoặc người được ủy quyền nộp đơn ký tên và ghi đầy đủ thông tin về người nộp đơn, tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả hoặc chủ sở hữu quyền liên quan; tóm tắt nội dung tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình hoặc chương trình phát sóng; tên tác giả, tác phẩm được sử dụng làm tác phẩm phái sinh nếu tác phẩm đăng ký là tác phẩm phái sinh; thời gian, địa điểm, hình thức công bố; cam đoan về trách nhiệm đối với các thông tin ghi trong đơn.
- Các thông tin trên tờ khai đăng ký quyền tác giả được ghi như sau:
(1) Ghi rõ người nộp đơn là chủ sở hữu quyền liên quan hoặc người thừa kế, hoặc người được uỷ quyền.
(2) Ghi tên của cuộc biểu diễn hoặc bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng đăng ký.
(3) Ghi rõ quyền của Người biểu diễn hoặc quyền của Nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình hoặc quyền của Tổ chức phát sóng.
(4) Nếu đã công bố thì ghi rõ ngày, tháng, năm công bố; nếu chưa công bố thì ghi “chưa công bố”.
(5) Tóm tắt nội dung chính của chương trình.
(6) Thông tin về Người biểu diễn hoặc Nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình hoặc Tổ chức phát sóng (Tên gọi chính thức, tên Người biểu diễn, tên gọi tắt (nếu có), địa chỉ, điện thọai, email v.v…).
(7) Ghi rõ các thông tin về chủ sở hữu, các đồng chủ sở hữu (Tên gọi chính thức, tên gọi tắt (nếu có), địa chỉ, điện thoại, email v.v…).
(8) Ghi rõ họ, tên, chức danh, ký tên và đóng dấu.


Bài viết liên quan:

Thủ tục đăng ký bảo hộ quyền tác giả
Điều kiện bảo hộ quyền tác giả
Tư vấn về quyền tác giả, quyền liên quan

 
 
------------------o0o------------------
 
Để được tư vấn trực tiếp, Quý khách vui lòng liên hệ:
 
+ Cách 1: Khách hàng vui lòng gọi  0964.125.668 để được hướng dẫn chi tiết.
 
+ Cách 2: Khách hàng điền đầy đủ thông tin ở cuối bài viết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại khi nhận được yêu cầu.

 
 
Từ khóa: Luật Nam Long, luật sở hữu trí tuệ, quyền liên quan, đăng ký quyền liên quan, quyen lien quan, dang ky quyen lien quan, thủ tục đăng ký quyền liên quan, thu tuc dang ky quyen lien quan, hướng dẫn ghi tờ khai quyền liên quan

Liên hệ - dịch vụ

Tên:
Số điện thoại:
Email:
Tiêu đề:
Dịch vụ:
Nội dung:
Captcha:    
renew capcha
 

Tin liên quan

Đăng ký bảo hộ sáng chế và giải pháp hữu ích là công việc quan trọng để xây dựng thành công cơ chế bảo vệ quyền lợi cho người sáng chế, đưa ra giải pháp hữu ích. Đồng thời, khi đã thực hiện được các thủ tục trên nó còn là là chắn rủi ro pháp lý cho chủ nhân sáng chế trong thời kỳ hội nhập hiện nay....
Giải pháp hữu ích có phải là sáng chế hay không? Pháp luật quy định như thế nào về điều kiện bảo hộ đối với giải pháp hữu ích
Bằng Độc quyền sáng chế có giá trị tối đa là 20 năm. Trong khoảng thời gian này, vì nhiều lý do mà tên doanh nghiệp có thể bị thay đổi. Điều này đặt ra vấn đề làm thế nào để thay đổi thông tin về chủ sở hữu trên Bằng độc quyền sáng chế? Theo quy định tại Khoản 1 Điều 97 Luật Sở hữu trí tuệ, chủ văn...