Bảo vệ thương hiệu

Theo quy định tại Điều 14 Nghị định 99/2013/NĐ-CP, hành vi Cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp bị xử lý như sau: Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 2.000.000 đồng...
Tổ chức, cá nhân có hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp có thể bị xử phạt hành chính với mức xử phạt cao nhất là 250.000.000 đồng. Đây là một trong những nội dung đã được quy định cụ thể tại Điều 14 Nghị định 99/2013/NĐ-CP.  
Quyền và nghĩa vụ của người trưng cầu giám định công nghệ, người yêu cầu giám định công nghệ
Quyền và nghĩa vụ của tổ chức giám định công nghệ
Văn bản kết luận Giám định công nghệ