Bất cập pháp luật hình sự

Người chưa thành niên là người chưa đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi nên những người này cần được pháp luật quan tâm.
Tham ô tài sản là một trong những hình thức sử dụng thủ đoạn để biến tài sản của người khác thành tài sản của chính mình.
Tội nhận hối lộ là những đối tượng nào, tất cả những đối tượng nào nhận hối lộ có phải đều bị truy cứu trách nhiệm không.