Chỉ dẫn địa lý - Tên thương mại

Chỉ dẫn bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp bao gồm các hành vi: Chỉ dẫn về đối tượng, yếu tố được bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, chủ thể quyền sở hữu công nghiệp, tác giả sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí;...
Đối với đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý, Cục Sở hữu trí tuệ chỉ tiếp nhận đơn nếu khi được nộp, đơn có ít nhất các tài liệu sau:Tờ khai đăng ký;Tài liệu, mẫu vật, thông tin thể hiện đối tượng
Khác với sáng chế, nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, quyền sở hữu công nghiệp đối với tên thương mại được phát sinh trên cơ sở sử dụng hợp pháp tên thương mại đó mà không cần thực hiện thủ tục đăng ký tại Cục Sở hữu trí tuệ.