Kiểu dáng công nghiệp - Thiết kế bố trí

 Kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài  của sản phẩm, thể hiện bằng đường nét, hình khối, màu sắc hoặc sự kết hợp các yếu tố đó (khoản 3 Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ). Kiểu dáng công nghiệp là một đối tượng sở hữu công nghiệp liên quan đến giải pháp mang tính mỹ thuật của sản phẩm, bao gồm các...
Quyền của chủ sở hữu kiểu dáng công nghiệp chỉ phát sinh trên cơ sở bằng độc quyền do cơ quan có thẩm quyền cấp. Như vậy, để khai thác lợi nhuận, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình, chủ sở hữu kiểu dáng công nghiệp phải thực hiện thủ tục đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp tại Cục sở hữu trí...
Khoản 15 Điều 4 Luật sở hữu trí tuệ quy định, Thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn (sau đây gọi là thiết kế bố trí) là cấu trúc không gian của các phần tử mạch và mối liên kết các phần tử đó trong mạch tích hợp bán dẫn. Mạch tích hợp bán dẫn là sản phẩm ...
Thiết kế bố trí được bảo hộ dưới hình thức cấp Giấy chứng nhận đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn nếu đáp ứng các điều kiện về tính nguyên gốc và tính thương mại.  
Đối với đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp, Cục Sở hữu trí tuệ chỉ tiếp nhận đơn nếu khi được nộp, đơn có ít nhất các tài liệu sau: Tờ khai đăng ký; Tài liệu, mẫu vật, thông tin....