Kiểu dáng công nghiệp - Thiết kế bố trí

Luật Sở hữu trí tuệ quy định quyền sở hữu công nghiệp đối với kiểu dáng công nghiệp được xác lập trên cơ sở quyết định cấp văn bằng bảo hộ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo thủ tục đăng ký quy định tại Luật Sở hữu trí tuệ hoặc công nhận đăng ký quốc tế theo quy định của điều ước quốc tế mà...
Luật Sở hữu trí tuệ quy định quyền sở hữu công nghiệp đối với thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn (sau đây gọi là “thiết kế bố trí”) được xác lập trên cơ sở quyết định cấp văn bằng bảo hộ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo thủ tục đăng ký quy định tại Luật Sở hữu trí tuệ hoặc công nhận đăng...