Luật sư dân sự

Các hành vi bị nghiêm cấm  trong việc xác lập quyền sở hữu của Nhà nước được quy định cụ thể ra sao?
Thẩm quyền xác lập quyền sở hữu của Nhà nước về tài sản được pháp luật quy định như thế nào? 
Thủ tục xác lập quyền sở hữu của Nhà nước đối với tài sản bị đánh rơi, bỏ quên được quy định như thế nào?
Thủ tục xác lập quyền sở hữu của Nhà nước đối với bất động sản vô chủ
Thủ tục xác lập quyền sở hữu của Nhà nước đối với tài sản bị chôn giấu, bị chìm đắm được quy định như thế nào?
Thủ tục xác lập quyền sở hữu của Nhà nước đối với tài sản của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chuyển giao theo cam kết