Luật sư dân sự

trước khi tiến hành phiên hòa giải, Tòa án phải thông báo cho các đương sự, người đại diện hợp pháp của đương sự biết về thời gian, địa điểm tiến hành phiên hòa giải, nội dung các vấn đề cần hòa giải
Nội dung của năng lực pháp luật dân sự gồm quyền và nghĩa vụ của cá nhân được quy định tại Điều 15, Bộ luật dân sự
Năng lực hành vi dân sự của cá nhân là khả năng của cá nhân bằng hành vi của mình xác lập, thực hiện quyền, nghĩa vụ dân sự.
 người thành niên, người chưa thành niên​ được quy định tại Điều 18, BLDS. 
 người thành niên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ trừ các trường hợp khác do luật định
Người từ đủ sáu tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi khi xác lập, thực hiện giao dịch dân sự phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý, trừ giao dịch nhằm phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày