Luật sư dân sự

Người chưa đủ sáu tuổi không có năng lực hành vi dân sự. Giao dịch dân sự của người chưa đủ sáu tuổi phải do người đại diện theo pháp luật xác lập, thực hiện.
ình chỉ giải quyết vụ án dân sự là việc Tòa án quyết định ngừng hẳn việc giải quyết vụ án dân sự khi có những căn cứ do pháp luật quy định.
Quy định về Người mất năng lực hành vi dân sự nhằm đảm bảo quyền và lợi ích của họ khi tham gia giao dịch dân sự.
  Tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự là việc Tòa án quyết định tạm ngừng việc giải quyết vụ án dân sự khi có những căn cứ do pháp luật quy định.
Hạn chế năng lực hành vi dân sự được quy định theo hướng liệt kê tại Điều 23, BlDS. Việc xác định người bị hạn chế năng lực dân sự có ý nghĩa quan trọng trong quan hệ dân sự
Quyền nhân thân được quy định trong Bộ luật này là quyền dân sự gắn liền với mỗi cá nhân, không thể chuyển giao cho người khác, trừ trường hợp pháp luật có quy định