Luật sư dân sự

 cá nhân có quyền đối với hình ảnh của mình. Quyền này được pháp luật bảo vệ bằng những quy định cụ thể
Quyền được bảo đảm an toàn về tính mạng, sức khỏe, thân thể được ghi nhận trong Hiến pháp, Bộ luật dân sự và các văn bản hướng dẫn
Cá nhân có quyền hiến xác, bộ phận cơ thể của mình sau khi chết vì mục đích chữa bệnh cho người khác hoặc nghiên cứu khoa học.
Cá nhân có quyền nhận bộ phận cơ thể của người khác để chữa bệnh cho mình. Có quyền cho tất phải có quyền nhận. Đây chính là hành lang pháp lý cơ bản của nhà nước để đáp ứng nhu cầu chữa bệnh của nhân dân.
Cá nhân có quyền được xác định lại giới tính.Việc xác định lại giới tính được thực hiện theo quy định của pháp luật.
Danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân được tôn trọng và được pháp luật bảo vệ.