Luật sư dân sự

 Quyền bí mật đời tư của cá nhân là quyền cá nhân được tôn trọng và được pháp luật bảo vệ.
Theo quy định của pháp luật thì nam, nữ có đủ điều kiện kết hôn theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình có quyền tự do kết hôn.
Vợ, chồng bình đẳng với nhau, có quyền, nghĩa vụ ngang nhau về mọi mặt trong gia đình và trong quan hệ dân sự, cùng nhau xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, bền vững
Các thành viên trong gia đình có quyền được hưởng sự chăm sóc, giúp đỡ nhau phù hợp với truyền thống đạo đức tốt đẹp của gia đình Việt Nam.
Ai cũng đều có cha, mẹ. Vì vậy, pháp luật dân sự đã đưa quy định về quyền nhận, không nhận cha, mẹ, con nhằm đảm bảo quyền cho mỗi cá nhân.
Quyền được nuôi con nuôi và quyền được nhận làm con nuôi của cá nhân được pháp luật công nhận và bảo hộ.