Luật sư tư vấn sở hữu trí tuệ

Chủ văn bằng bảo hộ có quyền yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp thu hẹp phạm vi quyền sở hữu công nghiệp; trong trường hợp này, đơn đăng ký sở hữu công nghiệp tương ứng phải được thẩm định lại về nội dung và người yêu cầu phải nộp phí thẩm định nội dung.
Chủ văn bằng bảo hộ có quyền yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp sửa đổi những thông tin sau đây trên văn bằng bảo hộ với điều kiện phải nộp phí, lệ phí:...
Người tiến hành thủ tục đăng ký sở hữu công nghiệp tại Cục sở hữu trí tuệ có thể là Chủ đơn hoặc Đại diện hợp pháp của chủ đơn tại Việt Nam. Đại diện của chủ đơn có thể là các tổ chức, cá nhân sau:
Trong trường hợp chủ đơn thông qua đại diện hợp pháp tại Việt Nam tiến hành thủ tục đăng ký sở hữu công nghiệp tại Cục Sở hữu trí tuệ cần phải tiến hành thủ tục uỷ quyền đại diện tiến hành các thủ tục đăng ký sở hữu công nghiệp. Việc uỷ quyền phải được thể hiện thành văn bản (giấy uỷ quyền). Nội...
Trong quá trình đăng ký sở hữu công nghiệp, chủ đơn và đại diện của chủ đơn có trách nhiệm bảo đảm sự trung thực của các thông tin, tài liệu cung cấp cho Cục Sở hữu trí tuệ. Mọi tài liệu giao dịch phải được chủ đơn tự xác nhận bằng chữ ký của mình hoặc của đại diện, được đóng dấu xác nhận của tổ...
Căn cứ xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với các đối tượng: sáng chế, giải pháp hữu ích; thiết kế bố trí mạch tích hợp; kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, tên thương mại... như thế nào?