Luật sư tư vấn sở hữu trí tuệ

Kể từ ngày đơn đăng ký sở hữu công nghiệp được công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp đến trước ngày ra quyết định cấp văn bằng bảo hộ, bất kỳ người thứ ba nào cũng có quyền có ý kiến với cơ quan quản lý nhà nước
Kể từ ngày đơn đăng ký sở hữu công nghiệp được công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp đến trước ngày ra quyết định cấp văn bằng bảo hộ, bất kỳ người thứ ba nào cũng có quyền có ý kiến với cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp về việc cấp hoặc không cấp văn bằng bảo hộ đối với đơn...
Đơn đăng ký sở hữu công nghiệp phải đáp ứng điều kiện về tính thống nhât. Cụ thể mỗi đơn đăng ký sở hữu công nghiệp chỉ được yêu cầu cấp một văn bằng bảo hộ cho một đối tượng sở hữu công nghiệp duy nhất, trừ các trường hợp sau:
Đơn đăng ký sở hữu công nghiệp (sáng chế, thiết kế bố trí, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý) phải đáp ứng được các yêu cầu về hình thức nhằm đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật trong quá trình xử lý đơn. Cụ thể, hình thức của đơn đăng ký sở hữu công nghiệp được quy định như sau:
​Việc đăng ký sở hữu công nghiệp phải tuân thủ theo nguyên tắc nộp đơn đầu tiên (Nhà nước chỉ trao độc quyền sở hữu công nghiệp cho người đầu tiên đăng ký đối tượng đó) và nguyên tắc ưu tiên (Người nộp đơn đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu có quyền yêu cầu hưởng quyền ưu tiên trên...
Khi đăng ký sở hữu công nghiệp, chủ thể buộc phải bộc lộ sáng tạo của mình và đổi lại, họ được độc quyền khai thác thương mại đối tượng sở hữu công nghiệp trong một thời hạn nhất định. Các đối tượng sở hữu công nghiệp có thể do nhiều chủ thể khác nhau nghiên cứu, sáng tạo, tuy nhiên không phải tất...