Luật sư tư vấn sở hữu trí tuệ

Nguyên tắc ưu tiên tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp đơn muốn được hưởng sự bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp của mình tại nhiều quốc gia khác nhau khi họ có thể dựa vào đơn yêu cầu cấp văn bằng bảo hộ đã được nộp trong một thời hạn trước đó tại quốc gia khác.
Doanh nghiệp tôi tiến hành nộp đơn đăng ký Kiểu dáng công nghiệp bao bì sản phẩm từ ngày 20/09/2011 và được cấp văn bằng bảo hộ vào năm 2012. Vậy chúng tôi được quyền sở hữu kiểu dáng trên trong thời hạn bao lâu?
Trong quá trình hoạt động, một doanh nghiệp có thể đăng ký bảo hộ nhiều đổi tượng của quyền sở hữu trí tuệ: nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, sáng chế, giải pháp hữu ích… Như vậy, vấn đề đặt ra khi doanh nghiệp có sự thay đổi tên, địa chỉ là việc sửa đổi thông tin của chủ đơn trên nhiều văn bằng bảo...
Quyền sở hữu công nghiệp đối với bí mật kinh doanh được xác lập trên cơ sở hoạt động đầu tư tài chính, trí tuệ hoặc kết quả của hoạt động hợp pháp khác để tìm ra, tạo ra hoặc có được thông tin tạo thành bí mật kinh doanh và bảo mật thông tin đó mà không cần thực hiện thủ tục đăng ký tại Cục Sở hữu...
Doanh nghiệp của tôi tiến hành đăng ký bảo hộ sáng chế từ  03/07/2008 và được cấp Bằng độc quyền sáng chế 2009. Trên văn bằng bảo hộ có ghi nhận Bằng độc quyền sáng chế của tôi  “Có hiệu lực từ ngày cấp đến hết 20 năm tính từ ngày nộp đơn”. Như vậy, tôi có quyền đối với sáng chế tới thời điểm nào....