Luật sư tư vấn

 Theo định nghĩa của pháp luật doanh nghiệp (Điều 85 Luật Doanh nghiệp năm 2005) thì: Cổ phiếu là chứng chỉ do công ty cổ phần phát hành hoặc bút toán ghi sổ xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của công ty đó. Cổ phiếu có thể ghi tên hoặc không ghi tên
Câu hỏi: Luật doanh nghiệp quy định việc thực hiện góp vốn của các thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên được quy định như thế nào?
Thành lập trung tâm dạy nghề nhằm tăng cường công tác quản lý chất lượng đào tạo nghề, đảm bảo cung cấp nguồn lao động qua đào tạo có chất lượng, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa
Hỏi: Việc kê khai không chính xác, không trung thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp sẽ bị xử lý như thế nào?
Vốn pháp định là mức vốn tối thiểu phải có theo quy định của pháp luật để thành lập doanh nghiệp. Theo pháp luật Việt Nam, những ngành nghề sau cần vốn pháp dịnh
Câu hỏi; Điều kiện kinh doanh được thể hiện dưới các hình thức nào?