Mua bán Thương hiệu

Chuyển giao công nghệ là chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng một phần hoặc toàn bộ công nghệ từ bên có quyền chuyển giao công nghệ sang bên nhận công nghệ. Chính sách của Nhà nước đối với hoạt động chuyển giao công nghệ được quy định tại Điều 5 Luạt chuyển giao công nghệ 2006 
Công nghệ là giải pháp, quy trình, bí quyết kỹ thuật có kèm hoặc không kèm công cụ, phương tiện dùng để biến đổi nguồn lực thành sản phẩm.   Chủ sở hữu công nghệ có quyền chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng công nghệ. Tổ chức, cá nhân được chủ sở hữu công nghệ cho phép chuyển giao quyền...
 Lợi dụng hoạt động chuyển giao công nghệ làm tổn hại đến lợi ích quốc phòng, an ninh, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
Nội dung của hợp đồng chuyển giao công nghệ
Chuyển giao quyền sử dụng công nghệ là việc tổ chức, cá nhân quy định tại Điều 8 của Luật chuyển giao công nghệ 2006 cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng công nghệ theo quy định tại khoản 2 Điều 17 và Điều 18 của Luật chuyển giao công nghệ 2006:
Quyền và nghĩa vụ của bên giao công nghệ được quy định tại Điều 20 Luật chuyển giao công nghệ 2006.