Mua bán Thương hiệu

Quyền và nghĩa vụ của Bên nhận công nghệ được quy định tại Điều 21 Luật chuyển giao công nghệ
Thu hồi Giấy chứng nhận Đăng ký Hợp đồng chuyển giao công nghệ, Giấy phép chuyển giao công nghệ
Chính sách thuế để thúc đẩy hoạt động chuyển giao công nghệ