Nhãn hiệu-Logo-Thương hiệu

Sau khi tiếp nhận đơn đăng ý bảo hộ nhãn hiệu, Cục sở hữu trí tuệ tiến hành thủ tục thẩm định hình thức đơn. Mục đích của việc thẩm định hình thức đơn: Thẩm định hình thức đơn là việc kiểm tra việc tuân thủ các quy định về hình thức đối với đơn, từ đó đưa ra kết luận đơn có được coi là hợp lệ hay...
Đối với đơn đăng ký nhãn hiệu, Cục Sở hữu trí tuệ chỉ tiếp nhận đơn nếu khi được nộp, đơn có ít nhất các tài liệu sau: Tờ khai đăng ký; Tài liệu, mẫu vật, thông tin thể hiện đối tượng sở hữu công nghiệp được đăng ký (Mẫu nhãn hiệu và danh mục hàng hóa dịch vụ mang nhãn hiệu)...
Theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ, Quyền sở hữu công nghiệp với nhãn hiệu được xác lập trên cơ sở quyết định của Cục Sở hữu trí tuệ về việc cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu (Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu) cho người đăng ký nhãn hiệu đó.