Pháp luật Đất đai

Người sử dụng đất muốn thực hiện các quyền sử dụng đất như: chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, thuê, thuê lại, thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân cơ thể xin xác nhận hiện trạng sử dụng đất tại UBND xã, phường, thị trấn
Mẫu đơn đăng ký xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo thông tư số 24/2014/TT-BTNMT.
Mẫu đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được quy định tại Thông tư 24/2014/TT-BTNMT.
Mẫu đơn xin tách thửa đất, hợp thửa đất theo quy định Thông tư 24/2014/TT-BTNMT quy định về hồ sơ địa chính.
Quy định mới của luật đất đai năm 2013  về điều kiện, trình tự, thủ tục chuyển nhượng mục đích sủ dụng đất.
Mẫu đơn xin giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sủ dụng đất theo thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường