Phổ biến pháp luật hình sự

người chưa thành niên theo quy định của pháp luật hình sự thì tùy từng đối tượng mà có các chế độ khác nhau đối với mỗi người, nên người chưa thành nên phạm tội cũng phải tuân theo một trình tư thủ tục nhất định.
Người chưa thành niên là người chưa đủ năng lực hành vi dân sự, tuy nhiên không phải mọi tội đối với người chưa thành niên vi phạm đều không bị truy cứi trách nhiệm hình sự mà tuy từng mức độ và hình thức phạm tội mà áp dụng việc truy cứi trách nhiệm hình sự sao cho hợp lý
Án treo là một chế định đặc biệt về chấp hành hình phạt tù và được quy định cụ thể tại Bộ luật hình sự 1999 được sửa đổi, bổ sung năm 2009 và Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐTP của HĐTP Tòa án nhân dân tối cao.
Quy định về Tội mua dâm người chưa thành niên Tội mua dâm người chưa thành niên được quy định cụ thể về hành vi vi phạm, lỗi, khung hình phạt và các quy định khác liên quan đến hành vi mua dâm người chưa thành niên, cụ thể như sau:
Các hình phạt được áp dụng đối với người chưa thành niên phạm tội Người chưa thành niên phạm tội chỉ bị áp dụng một trong các hình phạt sau đây đối với mỗi tội phạm, cụ thể: Cảnh cáo; Phạt tiền; Cải tạo không giam giữ; Tù có thời hạn và được quy định cụ thể tại Bộ luật Hình sự 1999 được sửa đổi bổ...
Nhiều lần cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế nhưng mỗi lần chỉ gây thiệt hại dưới 100 triệu đồng thì cơ quan tố tụng có được cộng dồn để khởi tố người vi phạm? Luật không quy định, hướng dẫn cũng chưa có nên đã gây tranh cãi…