Phổ biến pháp luật hình sự

Chuyển tiền nhầm tài khoản có đòi được không? Người chiếm giữ tiền được gửi nhầm qua tài khoản phạm tội gì? Người chuyển nhầm có trách nhiệm gì đối với số tiền bị chuyển nhần đó không ?