Quyền tác giả-Quyền đối với giống cây trồng

Mẫu tờ khai đăng ký bảo hộ quyền tác giả và hướng dẫn ghi thông tin trên tờ khai
Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta vẫn thường được nghe nói tới “tác quyền”. Vậy “Tác quyền” là gì? Tác quyền hay Quyền tác giả là một chế định trong quy đinh của pháp luật về sở hữu trí tuệ.
Khi không đăng ký, các tác phẩm vẫn được bảo hộ quyền tác giả. Tuy nhiên trong tình hình xâm phạm quyền tác giả, in lậu, làm giả, sao chép tác phẩm diễn ra ngày càng phức tạp và khó kiểm soát thì việc đăng ký bảo hộ quyền tác giả là
Đối tượng bảo hộ của Quyền tác giả là các tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học. Theo quy định của pháp luật Việt Nam phù hợp với Công ước quốc tế mà Việt Nam tham gia, các ý tưởng sáng tạo trong những lĩnh vực này có chứa đựng yếu tố sáng tạo và được thể hiện dưới hình thức vật chất nhất định 
Đối tượng của quyền tác giả là các tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học. Theo quy định tại Khoản 7 Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ, Tác phẩm là sản phẩm sáng tạo trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật và khoa học thể hiện bằng bất kỳ phương tiện hay hình thức nào.
Quyền tác giả – Quyền liên quan Quyền tác giả là quyền của tổ chức, các nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu. Quyền tác giả được ghi nhận cho các tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học như sách, bài giảng, tác phẩm âm nhạc, tác phẩm sân khấu, tác phẩm điện ảnh, tác phẩm tạo hình và...