Quyền tác giả-Quyền đối với giống cây trồng

Việt Nam đã xây dựng hệ thống pháp luật bảo hộ quyền tác giả cho tác giả và chủ sở hữu tác phẩm phù hợp với quy định của công ước. Một trong những nội dung đó là việc bảo hộ quyền tác giả tự động, không phụ thuộc vào thủ tục đăng ký.
Mặc dù đăng ký bảo hộ quyền tác giả không phải là thủ tục bắt buộc, tuy nhiên nếu đăng ký tác phẩm với Cục Bản quyền tác giả thì khi có tranh chấp xảy ra, tác giả không có nghĩa vụ phải chứng minh quyền tác giả, quyền liên quan thuộc về mình, trừ trường hợp có chứng cứ ngược lại (Điều 49 Luật...
Một ý tưởng sáng tạo trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật trở thành tác phẩm – đối tượng bảo hộ của quyền tác giả khi đáp ứng đủ hai điều kiện: tính sáng tạo và được thể hiện dưới hình thức nhất định.  Điều này có nghĩa là 
Quyền tác giả là gì? Hiểu theo nghĩa chung nhất, Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với văn học, nghệ thuật, khoa học do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu 
Một ý tưởng sáng tạo trong lĩnh vực văn học nghệ thuật không thể được bảo hộ quyền tác giả nếu không thỏa mãn hai điều kiện: (1) tính sáng tạo; (2) được định hình dưới hình thức nhất định.
Không như việc xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với một số đối tượng như sáng chế, giải pháp hữu ích, nhãn hiệu... cần phải thông qua thủ tục đăng ký bảo hộ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Quyền tác giả được bảo hộ tự động theo quy định tại Khoản 1 Điều 6 Luật sở hữu trí tuệ.