Quyền tác giả-Quyền đối với giống cây trồng

Đối tượng bảo hộ quyền tác giả là tác phẩm sáng tạo trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật, khoa học. Điều 14 Luật Sở hữu trí tuệ quy định các Tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học được bảo hộ bao gồm:  
Theo quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ, các ý tưởng trong lĩnh vực văn học, khoa học, nghệ thuật phải đáp ứng được các điều kiện về tính sáng tạo và được định hình dưới một hình thức nhất định mới trở thành đối tượng bảo hộ quyền tác giả.  Hiện nay, các tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả bao...
Được định hình dưới một hình thức nhất định là điều kiện để một ý tưởng sáng tạo trở thành tác phẩm – đối tượng bảo hộ của quyền tác giả. Tuy nhiên không phải tác phẩm nào cũng được định hình giống nhau, thậm chí cùng một loại hình tác phẩm cũng có nhiều cách thức định hình
Để trở thành tác phẩm – đối tượng bảo hộ của quyền tác giả, ý tưởng sáng tạo trong các lĩnh vực văn học, khoa học, nghệ thuật phải đảm bảo các điều kiện về tính sáng tạo và được thể hiện dưới một hình thức vật chất nhất định.
Pháp luật quyền tác giả ra đời nhằm tạo hành lang pháp lý để bảo hộ, thúc đẩy các hoạt động sáng tạo trong lĩnh vực này. Tuy nhiên để trở thành đối tượng bảo hộ quyền tác giả, các ý tưởng này trước hết phải thỏa mãn tính sáng tạo. Vậy tính sáng tạo là gì?
Tác phẩm đủ điều kiện bảo hộ quyền tác giả nếu nó đáp ứng được hai tiêu chí: tính sáng tạo và được định hình dưới một hinh thức nhất định. Theo pháp luật Việt Nam và các công ước quốc tế mà Việt Nam tham gia, có thể hiểu khái quát các điều kiện bảo hộ quyền tác giả là: