Quyền tác giả-Quyền đối với giống cây trồng

Theo quy định tại Điều 14 Luật sở hữu trí tuệ, những tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học được bảo hộ bao gồm: + Tác phẩm văn học, khoa học, sách giáo khoa, giáo trình và tác phẩm khác được thể hiện dưới dạng chữ viết hoặc ký tự khác: tác phẩm phải được thể hiện bằng chữ viết hoặc các ký hiệu khác...
Quyền tác giả phát sinh kể từ khi tác phẩm được sáng tạo và được thể hiện dưới một hình thức vật chất nhất định, không phân biệt nội dung, chất lượng, hình thức, phương tiện, ngôn ngữ, đã công bố hay chưa công bố, đã đăng ký hay chưa đăng ký. Như vậy, để được công nhận là tác phẩm, các ý tưởng sáng...
Theo quy định tại Khoản 1 Điều 22 Luật Sở hữu trí tuệ, Chương trình máy tính là tập hợp các chỉ dẫn được thể hiện dưới dạng các lệnh, các mã, lược đồ hoặc bất kỳ dạng nào khác, khi gắn vào một phương tiện mà máy tính đọc được, có khả năng làm cho máy tính thực hiện được một công việc hoặc đạt được...
Với Bộ luật Dân sự 2005, các quy định về Quyền tác giả chỉ được xây dựng ở mức độ nguyên tắc cơ bản, không đi vào chi tiết, cụ thể để bảo hộ quyền tác giả mà dành nhiệm vụ này cho văn bản pháp luật chuyên biệt là Luật Sở hữu trí tuệ. Quyền tác giả được quy định từ Điều 736 đến Điều 743 BLDS,
Cơ chế bảo hộ quyền tác giả là bảo hộ tự động. Khi ý tưởng sáng tạo trong lĩnh vực khoa học, văn học, nghệ thuật được định hình dưới một hình thức nhất định (thông qua từ ngữ, âm thanh, hình ảnh, màu sắc...) sẽ được bảo hộ quyền tác giả mà không cần thông qua thủ tục đăng ký tại cơ quan nhà nước.
Quyền tác giả có bảo hộ nội dung tác phẩm không? Một trong các đặc điểm của Quyền tác giả là Quyền tác giả chỉ bảo hộ hình thức thể hiện tác phẩm mà không bảo hộ về nội dung và giá trị nghệ thuật của tác phẩm đó.