Sáng chế - giải pháp hữu ích

Để được xác lập quyền sở hữu trí tuệ đối với sáng chế, giải pháp hữu ích, chủ thể phải thực hiện thủ tục đăng ký bảo hộ sáng chế, giải pháp hữu ích tại cơ quan có thẩm quyền. Những người sau đây có quyền nộp đơn đăng ký sáng chế, giải pháp hữu ích:
Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên. Giải pháp kỹ thuật ở đây được hiểu là biện pháp để giải quyết một vấn đề mang đặc tính kỹ thuật. Tuy nhiên không phải giải pháp nào cũng được coi là sáng...
  Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên. Thứ nhất, Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình
Theo quy định tại Điều 58 Luật Sở hữu trí tuệ, sáng chế có thể được bảo hộ dưới hình thức cấp Bằng độc quyền sáng chế hoặc Bằng độc quyền giải pháp hữu ích. Cụ thể:...
 Giải pháp hữu ích là một dạng sáng chế ở trình độ thấp. So với sáng chế, điều kiện bảo hộ đối với giải pháp hữu ích không đòi hỏi trình độ sáng tạo. Theo quy định tại Khoản 2 Điều 58 Luật Sở hữu trí tuệ, Sáng chế được bảo hộ dưới hình thức cấp Bằng độc quyền giải pháp hữu ích nếu không phải là hiểu...
  Khoản 1 Điều 58 Luật Sở hữu trí tuệ quy định, sáng chế được bảo họ dưới hình thức cấp Bằng độc quyền sáng chế nếu đáp ứng được các điều kiện: có tính mới, có trình độ sáng tạo, có khả năng áp dụng công nghiệp.