Sáng chế - giải pháp hữu ích

Một trong các điều kiện bảo hộ sáng chế là sáng chế phải đáp ứng được điều kiện về tính mới. Sáng chế được coi là có tính mới nếu chưa bị bộc lộ công khai dưới hình thức sử dụng, mô tả bằng văn bản hoặc bất kỳ hình thức nào khác ở trong nước hoặc ở nước ngoài trước ngày nộp đơn đăng ký sáng chế hoặc...
Sáng chế được coi là có trình độ sáng tạo nếu: sáng chế đó là một bước tiến sáng tạo và không thể được tạo ra một cách dễ dàng đối với người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực kỹ thuật tương ứng. Trình độ sáng tạo của sáng chế được đánh giá dựa trên cơ sở 
Trong một số trường hợp, để bảo vệ quyền lợi cho người nộp đơn đăng ký sáng chế, pháp luật quy định các trường hợp loại trừ khả năng làm mất tính mới của sáng chế. Cụ thể, Sáng chế không bị coi là mất tính mới nếu được công bố trong các trường hợp sau đây với điều kiện đơn đăng ký sáng chế được nộp...
Bí mật kinh doanh là thành quả đầu tư dưới dạng thông tin đáp ứng đủ các điều kiện sau: Không phải là hiểu biết thông thường; Khi sử dụng trong kinh doanh tạo cho người nắm giữ thông tin có lợi thế so với người không nắm giữ hoặc không sử dụng bí mật kinh doanh đó...
Đối với đơn đăng ký sáng chế, Cục Sở hữu trí tuệ chỉ tiếp nhận đơn nếu khi được nộp, đơn có ít nhất các tài liệu sau: Tờ khai đăng ký;Tài liệu, mẫu vật, thông tin thể hiện...
Bằng độc quyền sáng chế là văn bằng bảo hộ do Cục sở hữu trí tuệ cấp, ghi nhận chủ sở hữu sáng chế, đối tượng, phạm vi và thời hạn bảo hộ sáng chế đó. Theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ, Bằng độc quyền sáng chế có hiệu lực từ ngày cấp và kéo dài đến hết hai mươi năm kể từ ngày nộp đơn.