Tư vấn luật hình sự

Pháp luật Việt Nam quy định như thế nào về quyền được sống hòa nhập của người bị nhiễm HIV/AIDS và trách nhiệm của những người xung quanh trong việc bảo đảm quyền này?  
Đề nghị cho biết trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của mặt trận trong phòng, chống mại dâm? 
Theo Điều 10 Pháp lệnh phòng, chống mại dâm và Điều 4 Nghị định 178/2004/NĐ-CP, nội dung tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống mại dâm được quy định như sau
Nhà nước thực hiện các biện pháp nào trong phòng, chống mại dâm? Đề nghị cho biết cụ thể về biện pháp kinh tế - xã hội trong phòng, chống mại dâm?
Tổ chức thực hiện phòng, chống mại dâm tại địa phương; lập hồ sơ, thống kê, phân loại đối tượng, rà soát cơ sở kinh doanh dịch vụ để có biện pháp phòng ngừa tệ nạn mại dâm
Gần đây trong phản ánh về hoạt động mại dâm ở một số nhà hàng massase các cơ quan báo chí thường sử dụng cụm từ “cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm”