Tư vấn sở hữu trí tuệ

Khoản 3 Điều 6 Luật Sở hữu trí tuệ quy định quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế được xác lập trên cơ sở quyết định cấp văn bằng bảo hộ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo thủ tục đăng ký quy định tại Luật Sở hữu trí tuệ hoặc công nhận đăng ký quốc tế theo quy định của điều ước quốc tế mà...
Luật Sở hữu trí tuệ quy định quyền sở hữu công nghiệp đối với kiểu dáng công nghiệp được xác lập trên cơ sở quyết định cấp văn bằng bảo hộ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo thủ tục đăng ký quy định tại Luật Sở hữu trí tuệ hoặc công nhận đăng ký quốc tế theo quy định của điều ước quốc tế mà...
Văn bản kết luận Giám định công nghệ
Theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ, Quyền sở hữu công nghiệp với nhãn hiệu được xác lập trên cơ sở quyết định của Cục Sở hữu trí tuệ về việc cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu (Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu) cho người đăng ký nhãn hiệu đó.
Khác với sáng chế, nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, quyền sở hữu công nghiệp đối với tên thương mại được phát sinh trên cơ sở sử dụng hợp pháp tên thương mại đó mà không cần thực hiện thủ tục đăng ký tại Cục Sở hữu trí tuệ.
Luật Sở hữu trí tuệ quy định quyền sở hữu công nghiệp đối với thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn (sau đây gọi là “thiết kế bố trí”) được xác lập trên cơ sở quyết định cấp văn bằng bảo hộ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo thủ tục đăng ký quy định tại Luật Sở hữu trí tuệ hoặc công nhận đăng...