Tư vấn sở hữu trí tuệ

Quyền sở hữu công nghiệp đối với bí mật kinh doanh được xác lập trên cơ sở hoạt động đầu tư tài chính, trí tuệ hoặc kết quả của hoạt động hợp pháp khác để tìm ra, tạo ra hoặc có được thông tin tạo thành bí mật kinh doanh và bảo mật thông tin đó mà không cần thực hiện thủ tục đăng ký tại Cục Sở hữu...
Doanh nghiệp của tôi tiến hành đăng ký bảo hộ sáng chế từ  03/07/2008 và được cấp Bằng độc quyền sáng chế 2009. Trên văn bằng bảo hộ có ghi nhận Bằng độc quyền sáng chế của tôi  “Có hiệu lực từ ngày cấp đến hết 20 năm tính từ ngày nộp đơn”. Như vậy, tôi có quyền đối với sáng chế tới thời điểm nào....